ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ไพศาล วงค์เมฆ

ผบ.กฟก.๒ กร.

นาวาเอก

อนุรักษ์ พรหมงาม

รอง ผบ.กฟก.๒ กร.(๑)

นาวาเอก

วิชชา วงษ์เสือ

รอง ผบ.กฟก.๒ กร.(๒)

นาวาเอก

ทวีศักดิ์ ทองนำ

เสธ.กฟก.๒ กร.

นาวาเอก

พิสิทธิ์ แจ้งประจักษ์

รอง เสธ.กฟก.๒ กร.(๑)

นาวาเอก

ศราวุธ แผ่นทอง

รอง เสธ.กฟก.๒ กร.(๒)

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด