นาวาเอก พิสิทธิ์ แจ้งประจักษ์

  • นาวาเอก พิสิทธิ์ แจ้งประจักษ์

  • รอง เสธ.กฟก.๒ กร.(๑)

  • -
  • โสด
  • -
  • -