พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.มวฝ.กฟก.๒/ ผบ.กฟก.๒ ทำการฝึกองค์บคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กฟก.๒ในทะเล ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 09-01-2020 10:05:28
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี  ผบ.มวฝ.กฟก.๒/ ผบ.กฟก.๒ ทำการฝึกองค์บคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กฟก.๒ในทะเล ประจำปี งป.๖๓

                        พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี  ผบ.มวฝ.กฟก.๒/ ผบ.กฟก.๒ ทำการฝึกองค์บคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กฟก.๒ในทะเล ประจำปี งป.๖๓ ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๖๒

วีดิทัศน์การฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี งป.๖๓