กฟก.๒ จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้าของกำลังพล มวฝ.กฟก.๒ กร.

Release Date : 15-12-2020 09:59:36
กฟก.๒ จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้าของกำลังพล มวฝ.กฟก.๒ กร.

กฟก.๒ จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้าของกำลังพล มวฝ.กฟก.๒ กร.
ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจำปี งป.๖๔ เพื่อถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลใน มวฝ.กฟก.๒ กร. ก่อนการฝึกในทะเล