"ประเพณีชาวเรือ" ใน ๓๑ มี.ค.๖๕ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในปัจจุบัน กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงได้จัดให้มีการต้อนรับ ร.ล.กระบุรี เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการ ทรภ.๓ ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเรือด้วยสัญญาณธงประมวลสากลระหว่างเรือ

Release Date : 01-04-2022 11:55:32
"ประเพณีชาวเรือ" ใน ๓๑ มี.ค.๖๕ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในปัจจุบัน กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงได้จัดให้มีการต้อนรับ ร.ล.กระบุรี เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการ ทรภ.๓  ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเรือด้วยสัญญาณธงประมวลสากลระหว่างเรือ

ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ให้ความหมายของคำ "ธงประมวล" ว่าหมายถึง ธงสัญญาณซึ่งเข้ารหัสไว้เพื่อใช้ในกิจการทหารที่เรียกว่า ธงประมวล เพราะรหัสต่างๆ นี้ได้รวบรวมประมวลเข้าไว้ เพื่อใช้สื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และรักษาความลับทางการทหารไว้ได้. ธงประมวลอาจจะใช้ธงเดียวหรือหลายธงก็ได้ แล้วแต่ความหมายที่กำหนดไว้                                                                             ธงประมวล มี 2 ประเภท คือ ธงประมวลสากล และ ธงประมวลพันธมิตร. ธงประมวลสากล คือ ธงเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ซึ่งเป็นที่หมายรู้กันในระหว่างนักเดินเรือทั่วไปในน่านน้ำสากล เช่น ธงสัญญาณขอเข้าจอด ธงแสดงเรือขณะมีผู้นำร่อง ธงขอความช่วยเหลือ                                                                                                                                         ส่วนธงประมวลพันธมิตร เป็นธงซึ่งแสดงความหมายเป็นที่รู้กันในระหว่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศองค์การเดียวกัน เช่น ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยน ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นพันธมิตรนาโต้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
"ประเพณีชาวเรือ" ใน ๓๑ มี.ค.๖๕ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในปัจจุบัน กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงได้จัดให้มีการต้อนรับ ร.ล.กระบุรี เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการ ทรภ.๓  ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเรือด้วยสัญญาณธงประมวลสากลระหว่างเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง