วีดีโอการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-06-2022 08:03:23

พิธีเปิดการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)  ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือโท ไพศาล มีศรี รอง ผบ.กร. เป็นประธานฝ่ายไทยร่วมกับ พลเรือโท Karl Thomasผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ เป็นประธานฝ่าย USN สำหรับการฝึก CARAT เป็นการฝึกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ กับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั่วภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก กองทัพเรือไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีดังกล่าวนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2538, และเริ่มต้นต่อยอดจากการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, และแปซิฟิก แต่ละการฝึกประกอบด้วยการประชุมสัมมนาและการฝึกภาคทะเล ซึ่งเป็นการรวบรวมวิวัฒนาการทางทะเลที่ทันสมัย โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายรูปแบบของขีดความสามารถทางเรือ ตั้งแต่การเก็บกู้วัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal; EOD) การฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง การค้นหาและกู้ภัย การตอบสนองการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติ ในปีนี้ กองทัพเรือไทยส่งกำลังเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยเรือใน กฟก.2 ได้แก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.บางปะกง และ ร.ล.กระบุรี อากาศนาวี จากกองการบินทหารเรือ และหน่วยสนับสนุนได้แก่ กองเรือดำน้ำ นักประดาน้ำและถอดทำลาย อมภัณฑ์ ของกรมสรรพวุธทหารเรือ ในส่วนของ ทร.สหรัฐ ประกอบด้วยเรือ USS Jackson อากาศยานปราบเรือดำน้ำ P- 8 (Poseidon)  ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ (EODMU 5)และชุดมวลชนสัมพันธ์ (C7F Band)

การดำเนินการฝึก แบ่งห้วงการฝึกออกเป็น ๓ ขั้น

ขั้นเตรียมการฝึก (Pre Exercise)ระหว่าง ๑๕ - ๒๒ พ.ค.๖๕ มีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ

ขั้นการฝึกในท่า/ในสนาม (In-Port Phase)ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ พ.ค.๖๕ มีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเปิดการฝึกใน ๒๓ พ.ค.๖๕  ณ ด้านหน้า บก.กฟก.๒ ทลท.กทส.ฐท.สส.เวลา ๐๙๓๐ การติดตั้งระบบรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร (CENTRIXS-CMFP)และการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและมวลชนสัมพันธ์ (COMREL)

ขั้นการฝึกในทะเล/ในสนาม (Sea Phase)ระหว่าง ๒๕ – ๒๘ พ.ค.๖๕ การปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย การฝึกตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกของอากาศยานในทะเล การฝึกนำเรือแล่นขนาน การฝึกตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นในทะเล การสรุปผลการฝึก ใน ๒๘ พ.ค.๖๕ บนเรือโดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Videoconference) ที่เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

การคาดหวังในการฝึก CARAT 2022 ในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลโดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐ ฯ พร้อมทั้งสร้างเสริมและยกระดับ ศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ต่อไปในอนาคต

รูปภาพที่เกียวข้อง
วีดีโอการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)  ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง