พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ กร. และคณะ ฝอ.กฟก.๒ กร. ตรวจเยี่ยม ร.ล.ตากสิน ในพื้นที่ อรม.อร. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการซ่อมทำ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือ ในวันพุธที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐

Release Date : 30-06-2022 11:00:58
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ กร. และคณะ ฝอ.กฟก.๒ กร. ตรวจเยี่ยม ร.ล.ตากสิน ในพื้นที่ อรม.อร. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการซ่อมทำ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือ ในวันพุธที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ กร. และคณะ ฝอ.กฟก.๒ กร. ตรวจเยี่ยม ร.ล.ตากสิน ในพื้นที่ อรม.อร. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการซ่อมทำ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือ ในวันพุธที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง