กองเรือยุทธการจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (Fleet Cyber Contest 2022) รอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ ๕ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐) ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-07-2022 13:16:54
กองเรือยุทธการจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (Fleet Cyber Contest 2022) รอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ ๕ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐) ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ

ผลการแข่งขัน

๑. ชนะเลิศ  ชื่อทีม FFG-422  ประกอบด้วย ๑. จ.อ.กฤต  สมเคราะห์  ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ ๒. จ.อ.ปัญญวัฒณ์  โสมเมา ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ สังกัด ร.ล.ตากสิน กฟก.๒ กร. รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ชื่อทีม HSMB-456 ประกอบด้วย ๑. ร.ท.ภูภัฏ โรจน์ตระกูล ตำแหน่ง นายทหารสื่อสาร ๒. ว่าที่ ร.ท. กิตติเดช แก้วผลึก ตำแหน่ง นายทหารอาวุธนำวิถี สังกัด ร.ล.บางปะกง กฟก.๒ กร. รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ชื่อทีม FTC ประกอบด้วย ๑. ว่าที่ น.อ.พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์ ๒. ร.ท.ยิ่งศักดิ์  แสนรัตน์ สังกัด กฝร.กร.                     รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (Fleet Cyber Contest 2022) รอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ ๕ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐) ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง