ประวัติกองเรือยุทธการ

Release Date : 19-10-2017 15:45:27
ประวัติกองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ

            กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบกำลังด้วยเรือที่ปฏิบัติการในทะเลและปฏิบัติการในลำน้ำ อากาศยาน ทั้งเครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินลำเลียง เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ และมีกำลังพลมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

            กองเรือยุทธการได้เตรียมกำลังเหล่านี้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายตลอดเวลา และได้จัดกำลังทางเรือ อากาศยาน และกำลังพลปฏิบัติงานในทะเลทั้งในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล คุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมง ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประวัติความเป็นมา กองเรือยุทธการ

             กำลังรบทางเรือของไทยเกิดควบคู่กับการสร้างราชอาณาจักรไทย ในอดีตกำลังรบมิได้การแบ่งแยกชัดเจนนัก ระหว่างทหารหน่วยบกกับทหารหน่วยเรือ ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทัพในสมัยโบราณ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ เริ่มมีการแบ่งกำลังรบทางเรือออกจากกำลังทางบก โดยกำลังรบทางเรือมีอยู่ ๒ แห่ง คือ ทหารเรือวังหน้า ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทหารเรือสำหรับเรือรบอยู่ในบังคับบัญชา ของเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ว่าที่สมุหกลาโหมในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มีการปรับปรุงและการจัดตั้งหน่วยทหารใหม่ขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับกิจการทหารแบบยุโรป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง กรมทหารเรือ ทำหน้าที่บังคับบัญชาทหารเรือทั้งหมดต่อมา ในรัชสมัยรัชการที่ ๖ กรมทหารเรือได้เลื่อนฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ และได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบขึ้นมาใหม่เป็นการ เฉพาะ เมื่อ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖ เรียกว่า “กองทัพเรือ” ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กองทัพเรือ เป็น กองเรือรบ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๗  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้รวมกระทรวงทหารบก กับ กระทรวงทหารเรือ เป็นกระทรวงเดียวกัน เรียกว่า “กระทรวงกลาโหม” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ กระทรวงทหารเรือเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทัพเรือ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกชื่อ “กองทัพบก” ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๔ กองเรือรบจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” จนกระทั่งตราบจนทุกวันนี้