ผู้บริหาร

พลเรือเอก

นพดล สุภากร

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

เดชดล ภู่สาระ

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ชาลี ส่องสว่างธรรม

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

เจริญพล คุ้มราษี

เสนาธิการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

อนุชาติ อินทรเสน

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ประสาทพร สาทรสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด