ผู้บริหาร

พลเรือเอก

ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ชุตินธร ทัตตานนท์

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

สมัย ใจอินทร์

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

สมชาติ สะตะ

เสนาธิการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

วิธนรัชต์ คชเสนี

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

อุทัย โสฬศ

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ประวุฒิ รอดมณี

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด