ผู้บริหาร

พลเรือเอก

สุทธินันท์ สมานรักษ์

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

สมัย ใจอินทร์

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

สมชาติ สะตะ

เสนาธิการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ไพศาล มีศรี

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ธราพล นนทวาทิต

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ชัยยงค์ ขุนทา

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด