พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร 
  • โรงเรียนนายเรือ
  • หลักสูตรนายทหารใหม่ รร.นร.
  • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ
  • หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำ
  • หลักสูตรยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร รร.สส.สส.ทร.
  • หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
  • หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
  • Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling / Surface  Warfare Officer School Command Newport  สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๖๑)

  ตำแหน่งที่สำคัญ

  • นกว. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.พาลี
  • นวต. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ประแส
  • ผช.ตป. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.รัตนโกสินทร์
  • นสส. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.รัตนโกสินทร์
  • นปด. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี
  • ตห. แผนกเดินเรือ ร.ล.กระบุรี
  • นกว. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี
  • นกว. แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.บางประกง
  • นยก. แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.บางประกง
  • นศย. แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • นยก. แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • นคฝ. แผนกควบคุมการฝึก กฝย.กฝร.
  • นยก. แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • ผบ. ร.ล.ปิ่นเกล้า
  • ผบ. ร.ล.สุโขทัย
  • ตร. ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • ผบ. ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.
  • ผบ. ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • ฝสธ.ประจำ ผบ ทร.
  • ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน
  • รอง ผชท.ทหารไทย/วอชิงตัน
  • รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.
  • ผบ.กลน.กร.
  • ผบ.ฐท.กท.
  • หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.