พลเรือโท ไพศาล มีศรี

 • พลเรือโท ไพศาล มีศรี

 • รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 •  การศึกษา

     • โรงเรียนเตรียมทหาร

     • โรงเรียนนายเรือ

     • หลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิน

     • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ

     • หลักสูตรกำลังพลทดแทนเรือรุ่นใหม่ ชั้นสัญญาบัตร

     • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร

     • หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำ

     • หลักสูตรระบบการซ่อมบำรุงตามแผน PMS เรือ ตกด

     • หลักสูตรต้นปืน

     • หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 33

     • หลักสูตรเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติตามระบบการวางแผนฯ

     • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56

     • หลักสูตรผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

     • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 40

     • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61

  ตำแหน่งที่สำคัญ

     • รรก.ผบ.มตก.๑ มว.เรือตรวจการณ์ลำน้ำที่ ๒ กลน.กร.

     • ผช.ตป.ร.ล.ท่าจีน หมู่เรือที่ ๑ กปด.กร.

     • นปด.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า หมู่เรือที่ ๑ กปด.กร.

     • ตร.ร.ล.สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.

     • ผบ.ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.

     • ผบ.ร.ล.ล่องลม มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.

     • ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นน.

     • หน.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กนผ.ยก.ทร.

     • ฝสธ.ประจำ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.

     • ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทร.

     • หน.วิจัยและพัฒนาหลักการกวพล.สวพ.ทร.

     • หน.โครงการ กนผ.สวพ.ทร.

     • รอง ผอ.กวพล.สวพ.ทร.

     • รอง ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.

     • รอง เสธ.สอ.รฝ.

     • ผอ.ยก.บก.กภ.๒ กร.

     • นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.

     • ผอ.กชส.สก.ทร.

     • ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.

     • ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

     • เสธ.กฟก.๑ กร.

     • รอง ผบ.สอ.รฝ.

     • ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.

     • ฝสธ.ประจำ บก.ทร.

     • ผบ.กฟก.๒ กร.

     • รองเสธ กร.