พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล

 • พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล

 • รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนอำนวยวิทย์
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่
  • หลักสูตรนายทหารไฟฟ้าอาวุธ
  • หลักสูตรระบบซ่อมบำรุงตามแผนของ ทร.ระดับกลาง
  • หลักสูตรพรรคกลิน
  • หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุง ชั้นสูง
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • ปริญญาโท Business Administration มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

   ตำแหน่งที่สำคัญ

  • ผบ.มว.ช่างสรรพาวุธ ร้อย๒พัน.รฝ.กรม สอ.รฝ.ฐท.สส.
  • นฟว.พัน.สอ.กรม.สอ.รฝ.ฐท.สส.
  • อจ.กวช.อล.ทร.
  • นายช่าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.
  • หน.เทคนิคการตรวจวัด กหล.อล.ทร.
  • หน.นายช่าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.
  • รอง ผอ.กผป.อธบ.อร.
  • ฝทน.การอิเล็กทรอนิกส์ สส.ทร.
  • ประจำ ฐท.สส.
  • ผอ.กพ.บก.อจปร.อร.
  • ผอ.กจก.อร.
  • ผอ.กฟฟ.อรม.อร.
  • ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
  • ผอ.กพ.บก.อจปร.อร.
  • หน.นฝอ.อล.ทร.
  • รอง ผอ.สปก.สสท.ทร.
  • รอง ผอ.สสน.สสท.ทร.
  • รอง จก.อล.ทร.
  • ผช.ผอ.ฝ่ายแผน อจปร.อร.
  • รอง.จก.อร.