พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

 • พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

 • เสนาธิการกองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 • ารศึกษา

  • โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • โรงเรียนเตรียมทหาร
  • โรงเรียนนายเรือ
  • หลักสูตรนายทหารใหม่ 
  • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ
  • หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด
  • หลักสูตรเครื่องรับ-ส่งข่าวสาร ระบบข้อมูลอัตโนมัติ
  • หลักสูตรยุทธการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
  • หลักสูตรต้นปืน
  • หลักสูตรพรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสธนาธิการทหารเรือ
  • หลักสูตรการยุทธร่วม
  • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.)
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.)
  • หลักสูตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

  ตำแหน่งที่สำคัญ

  • ตร.เรือ ต.๑๔
  • ผค.เรือ มตก.๑ มว.เรือตรวจการณ์ลำน้ำที่ ๒ กลน.กร.
  • นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ดอนเจดีย์
  • ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล.บางระจัน
  • ศรภ.บก.ทหารสูงสุด
  • ผบ.เรือ ต.๙๑ 
  • ผบ.ร.ล.ถลาง
  • หน.แผน. ยก.ฐท.สส.
  • ผบ.พันรฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
  • รอง ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
  • ผบ.พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
  • รอง ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
  • รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
  • รอง ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
  • ผอ.กบ.บก.กภ.๓ กร.
  • ผบ.มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
  • นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  • ผอ.กกฬ.สก.ทร
  • ผอ.กวก.ขส.ทร.
  • เสธ.กลน.กร.
  • รอง ผบ.กลน.กร.
  • ผบ.กลน.กร.
  • ผบ.กทบ.กร.
  • ผอ.ศซส.สพ.ทร.
  • ผบ.ฐท.กท.