พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา

 • พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา

 • รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 •   การศึกษา

     • โรงเรียนเตรียมทหาร

     • โรงเรียนนายเรือ

     • หลักสูตรนายทหารใหม่ รร.นร.

     • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ

     • หลักสูตรกิจการเรือดำน้ำ

     • หลักสูตรต้นปืน

     • หลักสูตรการวิจัยด้าน HYDRODYNAMICS TESTING TECHNIQUE

     • หลักสูตรพรรคนาวิน

     • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
   

     • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้นชั้นต้น
   

     • หลักสูตร MISTRAL AMMUNITION & TACTICAL MISSILES
   

     • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
   

     • หลักสูตร Australian Command and Staff
   

     • หลักสูตรThe Comprehensive Security Responses to Terrorism Course (CSRT)
   

     • หลักสูตรการฝึกปราบเรือดำน้ำด้วยเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำ
   

     • หลักสูตรประกาศนียบัตร 9LV CMS Operator Training - Chakri Specific
   

     • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

        ตำแหน่งที่สำคัญ

     • รรก.หน.มว.อาวุธสนับสนุนและการสื่อสาร แผนกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก กฝป.กฝร.

     • ผค.เรือ ต.๒๑๕ หมู่เรือที่ ๗ กตอ.กร.

     • นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ หมู่เรือที่ ๕ กตอ.กร.

     • ตร.ร.ล.สู้ไพรินทร์ หมว.เรือที่ ๕ กตอ.กร.

     • ผบ.พัน.ร้อย.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.ยศ.ทร.

     • ผบ.ร้อย.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร.

     • นวก.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.

     • หน.กำลังพล บก.กบฮ.กร.

     • รรก.อจ.กวสธ.ฝวก.สรส.

     • อจ.กวสธ.ฝวก.สรส.

     • รอง หก.กปค.รร.นว.สรส.

     • ตร.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.

     • ผบ.ร.ล.ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.

     • รอง เสธ.กฝร.

     • ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ.กร.

     • ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.

     • ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน และทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/วอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง

     • หน.ฝสธ. ประจำ ผบ.กร.