พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค

 • พลเรือตรี ยุทธนา รักนาค

 • รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 •  การศึกษา

  • โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี
  • โรงเรียนเตรียมทหาร
  • โรงเรียนนายเรือ
  • ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร ๕ ปี
  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน
  • หลักสูตรช่างไฟฟ้าเรือ
  • หลักสูตรพรรคกลิน
  • หลักสูตรยกพลขึ้นบก
  • หลักสูตร ADVANCED STEAM ENGINEERING COURSE สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร OJT AFLOAT NAVSEA CONTR สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร CONTR SITP CREW QUALS CERT สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร CONTR TSTA - AFTLR สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร FF-1052 ASW COMMAND CONSIDERATION สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • หลักสูตรการส่งกำลังบำรุงรวม ขั้นก้าวหน้า
  • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับผู้บริหาร
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

   ตำแหน่งที่สำคัญ

  • ประจำแผนกแผนการช่าง กซบ.กลน.กร.
  • ชก.ร.ล.พงัน
  • รอง ตก.ร.ล.พงัน
  • ตก.แผนกช่างกล ร.ล.จุฬา
  • ตก.แผนกช่างกล ร.ล.กูด
  • ชก.แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  • ประจำแผนกตรวจสอบ ตส.กร.
  • ชก.แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  • รอง ตก.แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  • ตก.แผนกช่างกล ร.ล.กระบุรี
  • ตก.แผนกช่างกล ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย
  • นายช่าง กองช่าง บก.กฟก.๑ กร.
  • ตก.แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  • รอง ผอ.กองช่าง บก.กบฮ.กร.
  • หก.กฝล.กฝร.
  • รอง ผอ.กผช.กร.
  • ผอ.กผป.อจปร.กร.
  • นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
  • ผอ.กผป.อรม.อร.
  • ผอ.กผช.กร.
  • ผอ.กผงร.กผช.อร.
  • รอง จก.กผช.อร.
  • รอง ผอ.อรม.อร.