พลเรือตรี วศิน สระศรีดา

 • พลเรือตรี วศิน สระศรีดา

 • หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมทหาร
  • โรงเรียนนายเรือ
  • ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร ๕ ปี
  • หลักสูตรนายทหารใหม่ รร.นร.
  • หลักสูตร
  • หลักสูตรยุทธการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
  • หลักสูตรต้นปืน
  • หลักสูตรนายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
  • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตรพรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  • หลักสูตรนายทหารงบประมาณ ระดับผู้ปฏิบัติ
  • หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ ระดับผู้บริหาร
  • หลักสูตรบริหารทรัพยากร
  • หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
  • หลักสูตรระบบ ESM รุ่น ES-3601
  • หลักสูตรการควบคุมบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการกองเรือเฉพาะกิจ
  • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)

   ตำแหน่งที่สำคัญ

  • ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล.ปราบ
  • ผช.นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตาปี
  • ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล.ตาปี
  • นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตาปี
  • ตร.ร.ล.คำรณสินธุ
  • ผบ.เรือ ต.๑๗
  • ผบ.เรือ ต.๙๑
  • ผล.เรือ ต.๙๘
  • นกพ.บก.กภ.๑ กร.
  • ผบ.เรือ ต.๙๘
  • ประจำแผนกยุทธการ บก.กตอ.กร.
  • ผบ.ร.ล.กันตัง
  • ผบ.ร.ล.หัวหิน
  • ผบ.ร.ล.ปราบปรปักษ์
  • หน.ส่งกำลังบำรุง บก.กบฮ.กร.
  • หน.สื่อสาร บก.กฟก.๑ กร.
  • หน.ยุทธการ บก.กฟก.๑ กร.
  • นายทหารสื่อสาร สส.บก.กภ.๑ กร.
  • นยก.ยก.บก.กภ.๑ กร.
  • นคป.ฝ่ายอำนวยการ บก.สพ.กร.
  • รอง เสธ.กฟก.๑ กร.
  • ตร.ร.ล.จักรีนฤเบศร
  • หก.คป.บก.ทรภ.๑
  • รอง ผอ.ยก.บก.ทรภ.๑
  • ผอ.ยก.บก.ทรภ.๑
  • ผอ.กยก.สปก.ยก.ทร.
  • รอง ผอ.สปก.ยก.ทร.