ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 06-09-2019 10:08:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

       พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการเตรียมความพร้อมให้กับเรือตามประเภท และส่งเสริมให้เกิด ความภาคภูมิใจ ในการได้รับรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุดของกองเรือยุทธการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย และการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีความประพฤติดี ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละและมีผลงานปรากฏเด่นชัดเป็นประโยชน์ต่อกองเรือยุทธการ โดยใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลเกียรติยศกองเรือยุทธการ” บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒