ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมเรือที่ปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

Release Date : 04-11-2019 11:02:23
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมเรือที่ปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ตรวจเยี่ยมเรือที่ปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน(มชด.) เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒