ประกาศ กร. รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารชั่วคราวของ กร. ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 07-03-2020 00:00:00

ประกาศ กร. และใบรับสมัครของ กร. ประจำปี งป.๖๓

- เอกสารอ้างอิง ภาค ก.

เอกสารอ้างอิง ภาค ข.