กองยุทธการ

Release Date : 19-05-2022 15:58:19

นาวาเอก ยุทธศักดิ์  จรูญทรัพย์

ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก อดิเทพ  ทิศาดลดิลก

รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองยุทธการ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการ ในเรื่องการยุทธการ การฝึกทางยุทธการ การอาวุธยุทโธปกรณ์ การวิเคราะห์ และประเมินผล รวมทั้งกิจการพลเรือน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือเดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือ

  • แผนกแผน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการ เกี่ยวกับการยุทธการ ตลอดจนวางแผนร่วมกับหน่วยอื่นในการฝึกร่วม และดำเนินการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการประสานงาน ในการเตรียมเรือให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามแผน
  • แผนกยุทธการทางเรือ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งยุทธการ การยาตรากำลัง และ การอาวุธยุทโธปกรณ์ทางเรือ พิจารณาเสนอแนะในกิจการด้านยุทธการทางเรือโดยทั่วไป ประสานงาน และกำกับการด้านยุทธการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง
  • แผนกยุทธการทางอากาศ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งยุทธการ การยาตรากำลัง และการอาวุธยุทโธปกรณ์ ทางอากาศ พิจารณาเสนอแนะในกิจการด้านยุทธการ ทางอากาศโดยทั่วไปประสานงาน และกำกับการด้านยุทธการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง
  • แผนกฝึก มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกทางยุทธการ ตลอดจนพิจารณาความต้องการเกี่ยวกับเครื่องมือเดินเรือ และบรรณสารเดินเรือ