กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Release Date : 19-05-2022 15:55:50

นาวาเอก อมรศักดิ์  ปัทมปราณี

ผู้อำนวยการกองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก เอกสิทธิ์  ศรีภักดี

รองผู้อำนวยการกองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในเรื่องการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและการบริหารจัดการด้านการใช้โทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเก็บรักษา และแจกจ่ายเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โทรศัพท์

  • แผนกแผน มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับแผนการสื่อสาร การกำหนดความต้องการเครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ คำชี้แจง คำแนะนำ และบรรณสารที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
  • แผนกสื่อสาร มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร ตลอดจนการเก็บรักษา และแจกจ่ายเครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ คำชี้แจง คำแนะนำ และบรรณสารที่เกี่ยวกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง และคำชี้แจงของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการจัดทำระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง คำแนะนำ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถานีวิทยุ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารให้แก่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และสนับสนุนการติดต่อสื่อสารให้แก่หน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย