กำหนดการสอบและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ กร. ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 23-07-2020 11:19:54

-กำหนดการสอบและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ กร. ประจำปี งป.๖๓