เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

Release Date : 24-08-2020 08:51:53
เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

พลเรือโท สมชาติ  สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้แปลงสาธิตผักอินทรีย์วิถีไทย กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓