รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Release Date : 11-09-2020 09:27:30
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พลเรือโทสมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรีอุทัย โสฬศ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี พลเรือตรีสุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของเรือ และยุทโธปกรณ์ที่สนับสนุนเรือที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และบริเวณท่าเทียบเรือสวนหลวง ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ให้มีการซ่อมทำตามระยะเวลาและสามารถใช้ราชการได้อย่างต่อเนื่อง