ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64

Release Date : 15-12-2020 09:05:09
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64

#รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น #เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ

 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.63 พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ 64 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยมี พลเรือเอกสุธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 ให้การต้อนรับพร้อมนำชมการปฏิบัติของกำลังพล และชมการฝึกที่สำคัญบนเรือหลวงภูมิพล และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่นการปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน  การแปรกระบวน  การรับส่งสิ่งของในทะเล  การป้องกันความเสียหายภายในเรือ  การตรวจจับเป้าใต้น้ำ  การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT)  การต่อต้านการก่อการร้าย  การอำนวยการยุทธ์ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เยี่ยมชมการฝึกตลอดระยะเวลา 2 วัน อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 กำลังที่เข้าร่วมการฝึก

  เรือ จำนวน 11 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร , เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช , เรือหลวงตากสิน , เรือหลวงเจ้าพระยา , เรือหลวงบางปะกง , เรือหลวงสิมิลัน , เรือหลวงรัตนโกสินทร์ , เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ , เรือหลวงชลบุรี , เรือหลวงหัวหิน และเรือหลวงสงขลา

  อากาศยาน จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1  (S-70B) จำนวน 3 ลำ , เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (Super lynx 300) , เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (bell-212) , เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (F27 mk200) , เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ 1 (DO 228) , เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 6 (EC-645T2)

  ชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 ชุด

 การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือฯ มีวัตถุประสงค์

 - ด้านองค์บุคคล เพื่อให้กำลังพล ประจำเรือ อากาศยาน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล และปฏิบัติงานเป็นทีม อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางยุทธวิธีในการตัดสินใจ การอำนวยการยุทธ์ และการบังคับบัญชาสั่งการ

 - ด้านองค์วัตถุ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของของเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร บรรณสาร  คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติการทั้งหมด และเพื่อให้กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความคุ้นเคยในการใช้งาน และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

 - ด้านองค์ยุทธวิธี เพื่อตรวจความพร้อมของยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักนิยมในการปฏิบัติการแต่ละสาขาของกองเรือยุทธการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

 โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 มอบนโยบายการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”  เพื่อทำให้กำลังพลทุกนายมีความเป็น ”นักรบทางเรือ” เป็นความสำคัญอันดับแรก เพราะ “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” ฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชํานาญสูงสุด ทั้งนี้ได้นําบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นํามาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยต่างๆ ของกองเรือยุทธการ ฝึกและเตรียมกำลังรบของหน่วยให้มีความพร้อมรบ และพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่สมจริง ซึ่งขั้นตอนการฝึกประกอบด้วย

 - ขั้นการฝึกในท่า (Harbor Phase) มุ่งเน้นการฝึกความเป็นชาวเรือ โดยฝึกให้กำลังพลมีความรู้ในหน้าที่และฝึกความคุ้นเคยเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของเรือ ตลอดจนยุทธวิธี โดยให้ใช้เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ให้มากที่สุด

 - ขั้นการฝึกในทะเล (Sea Phase) แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย

  ระยะที่ 1 จัดให้มีการวางแผนการฝึกร่วมกัน ระหว่างหน่วยต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการฝึก

  ระยะที่ 2 จัดให้มีการทดสอบแผนด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์

  ระยะที่ 3 จัดการฝึกในทะเลแบบบูรณาการร่วมกัน ฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นกองเรือ และกำหนดให้การฝึกต้องผ่านมาตรฐานในระดับความปลอดภัยในการนำเรือ (Safe To Sail) และการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น (Basic Tactic Operations)

 - สรุปผลการฝึก (Post Exercise) เป็นการสรุปผลการฝึก บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

 ทั้งนี้กองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการประเมินการฝึก ประเมินผลความพร้อมของเรือต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตั้งแต่ขั้นการฝึกในท่า รวมถึงกำหนดสถานการณ์การฝึก ควบคุม และประเมินผลการฝึกขั้นการฝึกในทะเล

 กองเรือยุทธการนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆ ที่มียุทธวิธีในการปฏิบัติเฉพาะ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการฝึกให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องภายใต้การอำนวยการยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการฝึกจนมีความชำนาญ จึงจะทำให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบที่มีความพร้อม สามารถตอบสนองทุกภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งในยามเกิดความขัดแย้ง หรือการปฏิบัติด้านมนุษยธรรม เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#พลังสามัคคี_พลังราชนาวี

#กองเรือฝึกกองเรือยุทธการ64

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง