ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Release Date : 04-01-2021 15:57:31
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์    ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผบ.กร. ได้กล่าวต้อนรับนายทหารใหม่ เข้าเป็นครอบครัวของกองเรือยุทธการ และได้ชื่นชมในความขยันหมั่นเพียร  ในการทำหน้าที่ในฐานะนักเรียนนายเรือที่ดีจวบจนสำเร็จการศึกษา นับแต่นี้ต่อไป การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองทั้งสิ้น โดยจะต้องนำความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่า นายทหารใหม่ที่ได้รับการหล่อหลอมจากโรงเรียนนายเรือนั้น มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  และเนื่องด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  จึงได้เน้นย้ำนายทหารใหม่ จากความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนนายเรือนั้น เป็นเพียงพื้นฐานอาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในชีวิตราชการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว จะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยที่ดี มีความเป็นผู้นำทางทหาร และที่จะขาดมิได้คือ ความจงรักภักดี
#นักรบทางเรือรุ่นใหม่
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
 
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง