นายทหารใหม่ในส่วนกองเรือยุทธการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Release Date : 08-01-2021 13:35:09
นายทหารใหม่ในส่วนกองเรือยุทธการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ตามนโยบายของ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ต้องการปลูกจิตสำนึกให้ นายทหารใหม่ในส่วนกองเรือยุทธการทั้ง 46 นาย เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยได้ทำการปลูกพืชที่รับประทานได้ เช่น เรดโอ๊ค  กรีนโอ๊ค  ผักกวางตุ้ง​  ผักคะน้า​  ผักกาดขาว เป็นต้น ซึ่งจะใช้ช่วงเวลาในการอบรม และปฏิบัติเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยใช้เวลาในข่วงบ่ายหลังจากอบรมวิชาการประจำวันแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อต้องการให้นายทหารใหม่ของกองเรือยุทธการ ได้มีความรู้ ประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้กับกำลังพลอีกด้วย