ชมรมภริยากองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสวนเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ กองการฝึกกองเรือยุทธการ เพื่อนำมาบูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสู่การพัฒนาร่วมกันภายในกองเรือยุทธการ #ศาสตร์พระราชา #โคกหนองนาโมเดล

Release Date : 05-02-2021 15:37:20
ชมรมภริยากองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสวนเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ กองการฝึกกองเรือยุทธการ เพื่อนำมาบูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสู่การพัฒนาร่วมกันภายในกองเรือยุทธการ #ศาสตร์พระราชา #โคกหนองนาโมเดล

          วันที่ 5 ก.พ.64 คุณสุนันท์  สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสวนเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ซึ่งสองหน่วยนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางเกือบสมบูรณ์แล้ว เพื่อนำมาบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้  นำสู่การพัฒนาร่วมกัน  กับสวนเกษตรของ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ และ กองการบินทหารเรือ ซึ่งได้ไปเยี่ยมชมในก่อนหน้านี้แล้ว  เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร