กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

Release Date : 05-04-2021 00:00:00
กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ไกล้เคียง จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ” 

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๓๐๐ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (หนึ่งคลองสองจังหวัด) โดย พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนในการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (หนึ่งคลองสองจังหวัด) โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางไผ่ ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการนี้ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกางในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของสัตย์ป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยมีกิจกรรมอันประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าโกงกางบริเวณปากคลองบางไผ่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลา และปู คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์น้ำต่างๆ ได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ และกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ตะเภา สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การปลูกโกงกางในท่อใยหิน ตามรูปแบบที่ทดลองได้ผล ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นการป้องกันแนวชายฝั่งตามธรรมชาติ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ อนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเล
๒. การเก็บขยะชายฝั่ง เพื่อสนองนโยบายของ ผบ.ทร. เป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ตะเภา 
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่สอง โดยในครั้งแรก ได้จัดขี้น ณ เกาะพระ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมได้ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนภายในพื้นที่ รวมทั้งได้เชิญบุคลากรจากทุกภาคส่วน เข้าร่วกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นข้าราชการและครอบครัวของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมประมาณ ๓๐๐ คน

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง