หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 05-05-2021 10:22:39

แจ้งกำหนดการรายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ กร. ประจำปี งป.๖๔

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ จ่าเอก นทต.จู่โจม

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ จ่าเอก พรรคกลิน

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ จ่าเอก เหล่าทหารการปืน

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ จ่าเอก เหล่าทหารสามัญ

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ พันจ่าเอก นทต.จู่โจม

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ พันจ่าเอก พรรคกลิน

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ พันจ่าเอก เหล่าทหารการปืน

หมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะ พันจ่าเอก เหล่าทหารสามัญ