แจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 24-06-2021 10:59:44

แจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔

ตารางสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

หมายเลขประจำตัวสอบพันจ่าเอก เหล่าทหารสามัญ

หมายเลขประจำตัวสอบพันจ่าเอก เหล่าทหารการปืน

หมายเลขประจำตัวสอบพันจ่าเอก พรรคกลิน

หมายเลขประจำตัวสอบพันจ่าเอก นทต.จู่โจม

หมายเลขประจำตัวสอบจ่าเอก เหล่าทหารสามัญ

หมายเลขประจำตัวสอบจ่าเอก เหล่าทหารการปืน

หมายเลขประจำตัวสอบจ่าเอก พรรคกลิน

หมายเลขประจำตัวสอบจ่าเอก นทต.จู่โจม