ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ต.997 - ต.998 ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ให้ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

Release Date : 22-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ต.997 - ต.998 ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ให้ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

วันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 14.20 น. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ต.997 - ต.998) ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ในฐานะภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ โอกาสนี้ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธี
ตามที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.997 - ต.998 จำนวน 2 ลำ เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพเรือ ตามนโยบายการพัฒนากองทัพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ กองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ
ความเป็นมาของการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งนั้น เริ่มจากการที่ กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ นับตั้งแต่
-การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510 - 2530 อันเป็นการดำเนินโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์
-ในปี พ.ศ.2550 กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือชุด ต.991 - ต.993 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
-ในปี พ.ศ.2552 กองทัพเรือจัดทำโครงการการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุดเรือ ต.994 - ต.996 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทั้งพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือ ซึ่งโครงการฯ ได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2554 เรือทุกลำสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้การจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 (ต.991 - ต.993) และ ชุดเรือ ต.994 (ต.994 - ต.996) บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือให้เป็นผู้จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับกรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างเรือ ต.991 และ ต.994 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี และบริษัท มาร์ซันฯ เป็นผู้สร้าง เรือ ต.992 - ต.993 และเรือ ต.995 - ต.996
สำหรับโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.997 และ ต.998 จำนวน 2 ลำ ในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวนทั้งสิ้น 16 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ และทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ โดยกองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งไว้ใช้ในราชการแล้วคือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.81 - ต.83 ชุดเรือ ต.991 - ต.996 และชุดเรือ ต.111 - ต.115 รวมเป็นจำนวน 14 ลำ และในส่วนของการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 2 ลำนี้ กองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และบริษัท มาร์ซันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ตามแบบชุดเรือ ต.994 และจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซันฯ เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ (ต.997 และ ต.998) โดยประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และจะมีกำหนดส่งมอบเรือ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ดังนั้น เมื่อกองทัพเรือได้รับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ครบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 - 2567 จะทำให้กองทัพเรือมีเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเพียงพอต่อการใช้งานตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ และเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ
โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้งสองลำนี้จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ซึ่งมีภารกิจในการตรวจการณ์สกัดกั้น , ลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง , คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ , ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน , รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือ
ได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์
 
คุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.997 - ต.998
-ความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร
-ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร
-ความลึกของเรือ 3.8 เมตร
-กินน้ำลึกตัวเรือ 2.0 เมตร
-ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต
-กำลังพลประจำเรือ 33 นาย (มีการจัดแบ่งที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลตามอัตรา)
-เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN กำลังเครื่องยนต์ 2960 KW ที่ 1900 rpm พร้อมเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA จำนวน 2 ชุด
-เครื่องไฟฟ้าขนาด 150 KW 380 VAC จำนวน 2 ชุด
-เกียร์ส่งกำลัง ตราอักษร ZF รุ่น 9055 จำนวน 2 ชุด
-เสบียงอาหาร และน้ำจืดเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบำรุง
-ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ที่ระวางขับเต็มที่
 
สำหรับพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้นโบราณกาล เมื่อถึงเวลาปล่อยเรือเดินทะเลลงน้ำจะต้องทำพิธี เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือเสียก่อน ในสมัยปัจจุบันพิธีปล่อยเรือลงน้ำ แบบสากลให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธี โดยวิธีปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือ การนี้ สืบเนื่องมาจากการดื่มอวยพรด้วยถ้วยเงิน เมื่อดื่มแล้วก็ขว้างถ้วยขึ้นไปบนเรือปรากฏว่าสิ้นเปลืองมาก จึงเปลี่ยนเป็นขว้างขวดกับหัวเรือแทน คราวหนึ่งสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีได้ขว้างขวดแชมเปญไม่ถูกหัวเรือ แต่กลับไปถูกแขกที่มาในงานพิธีได้รับบาดเจ็บ จึงได้ใช้เชือกผูกคอขวดเสียก่อนเสมอ
พิธีปล่อยเรือลงน้ำของราชนาวีไทย จากหลักฐานปรากฏที่สำคัญ
-สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2454
-เรือหลวงที่สร้างจากต่างประเทศที่มีหลักฐานปรากฏ ได้แก่ เรือหลวงเสือคำรณสินธุ์ ประเภทเรือพิฆาต มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2453 ณ อู่กาวาซากิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
-สำหรับเรือหลวงตัวเรือเป็นเหล็ก สร้างโดย กรมอู่ทหารเรือที่มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำเป็นครั้งแรก คือ เรือหลวงสัตหีบ (ลำที่ 1) ซึ่งมี คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ภริยา จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ในขณะนั้น) เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2500
  
  
  
  
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ต.997 - ต.998 ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ให้ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง