ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการเกษตรกองเรือยุทธการ ที่ผลิตได้ นำไปแบ่งปันให้กับหน่วยเรือที่จอด ณ ท่าเรือแหลมเทียน

Release Date : 24-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการเกษตรกองเรือยุทธการ ที่ผลิตได้ นำไปแบ่งปันให้กับหน่วยเรือที่จอด ณ ท่าเรือแหลมเทียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา1730 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไข่ไก่ และไข่เป็ด ส่วนหนึ่งที่ผลิตได้ จากการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ที่กองเรือยุทธการได้ทำการพัฒนาไว้ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และสวนผักรักษ์สุข โดยชมรมภริยากองเรือยุทธการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ นำไปแบ่งปันให้กับกำลังพลประจำเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามของหน่วยเรือ ที่จอด ณ ท่าเรือแหลมเทียน เพื่อให้นำไปใช้ประกอบอาหารให้กำลังพลบนเรือได้รับประทาน และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ เห็นผลที่ได้ในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในระหว่างเส้นทางเดินในท่าเรือ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้สอบถามเรื่องความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของกำลังพลที่ประจำอยู่ในเรือ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยความห่วงใยถึงการทำงานในภาวะที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้การระบาดของโรคโควิด 19

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากโครงการเกษตรกองเรือยุทธการ ที่ผลิตได้ นำไปแบ่งปันให้กับหน่วยเรือที่จอด ณ ท่าเรือแหลมเทียน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง