พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ขานรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 10 ด้าน เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพล

Release Date : 29-11-2021 00:00:00
พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ขานรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 10 ด้าน เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพล

นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ได้ทำการสำรวจบ้านพักทั้งหมด ซึ่งสวัสดิการที่พักอาศัยเป็นปัญหาที่คู่กับข้าราชการไทยมายาวนาน ปัจจุบัน 3,369 ครอบครัว พักอาศัยอยู่ ณ บ้านพักสวัสดิการ กองเรือยุทธการ บ้านพักส่วนใหญ่มีอายุกว่า 50 ปี และมีสภาพชำรุดจนบางหลังไม่สามารถ เข้าพักอาศัยได้อีก ประกอบกับยังมีข้าราชการจบใหม่ไม่มีที่พักอีกจำนวนมาก จึงได้ทำแผนการซ่อมทำบ้าน ให้ทันเวลาตามกรอบที่กำหนด

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ยกปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงกำหนดนโยบายซ่อมบ้าน 50 หลัง ใน 100 วัน เป็นนโยบายหลัก ซึ่งก็เป็นการขานรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพกำลังพล ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ผ่านมา 60 วัน ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงไปแล้ว 30 หลัง หากครบ 50 หลังไปแล้ว จะยังคงทำอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และครอบครัว ก่อให้เกิดเป็นขวัญกำลังใจ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ที่มาให้การซ่อมแซมบ้านเรือน ได้ให้ความร่วมมือ แม้แต่วันหยุดราชการ ก็ยังเสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย ล้วนแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จนสามารถขับเคลื่อนงานซ่อมบำรุงบ้านพักอาศัยไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเชื่อมั่นได้ว่า จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้