ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65

Release Date : 13-12-2021 11:09:48
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค.64 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปีงบประมาณ 65 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการฝึกที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน การแปรกระบวน การรับส่งสิ่งของในทะเล การป้องกันความเสียหายภายในเรือ การตรวจจับเป้าใต้น้ำ การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT) การต่อต้านการก่อการร้าย การแบ่งฝ่ายฝึกประลองยุทธ เป็นต้น
การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจำปีนั้น เป็นการฝึกที่มีความสำคัญ ต่อการเสริมสร้างความชำนาญและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ระดับยุทธวิธี หรือระดับ Basic Tactics ตั้งแต่ภาวะปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้กำลังทางเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่จะได้รับมอบหมาย รวมทั้งการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศในภาวะสงคราม หรือ Ready to Combat โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 65 ได้ติดตามการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือมาโดยตลอด ตั้งแต่ในห้วงต้นของการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในห้องเรียนเพื่อทบทวนหลักการ หลักปฏิบัติ และหลักยุทธวิธี ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ หลังจากนั้นเป็นการฝึกภาคทะเล เพื่อฝึกปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือของแต่ละกองเรือ ฝึกวางแผนร่วมของฝ่ายเสนาธิการรบ หรือ Combat Staff และนำกำลังเข้ามาบูรณาการการฝึกของกองเรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดสอบแผนการปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติการร่วม รวมถึงการอำนวยการยุทธ์ ของการปฏิบัติในยุทธวิธีตามสาขาการรบต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นตามแนวทางการปฏิบัติที่ครบถ้วน ตามนโยบายการฝึกและการเตรียมกำลังที่ได้ให้ไว้ โดยมีคณะผู้ประเมินผลการฝึกของกองการฝึกกองเรือยุทธการ ที่ได้กำหนดหัวข้อการฝึก และสถานการณ์รบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นไปตามนโยบาย การฝึกที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” การประเมินผลการฝึก ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญว่า ความชำนาญในการปฏิบัติการต่าง ๆ อยู่ในระดับใด ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ห้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการฝึก ได้นำบทเรียนที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข แนวทางการปฏิบัติ และหลักนิยมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในการฝึกครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ชื่นชมกำลังพลทุกนาย ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำการฝึกในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และให้พึงระลึกไว้เสมอว่า กองเรือยุทธการ คือ ร่างกายและจิตวิญญาณของกองทัพเรือ การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการเรือ หรือพลทหารคนสุดท้าย ถ้าขาดคนหนึ่งคนใดไป เรือหรือหน่วยนั้นๆ จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ ให้ภูมิใจ มุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทน ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้มุ่งเน้นองค์บุคคลเป็นสำคัญ ด้วยการฝึกที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี และมีความจริงจัง จะสร้างให้กำลังพลทุกนายเป็นนักรบทางเรือ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และจะสามารถขับเคลื่อนหน่วย หรือเรือให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลสำเร็จต่อไป