กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักให้กับกำลังพล ประจำปี 2564 ในงานวันครบรอบ 98 ปี กองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Release Date : 18-12-2021 00:00:00
กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักให้กับกำลังพล ประจำปี 2564 ในงานวันครบรอบ 98 ปี กองเรือยุทธการ  ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 17 ธ.ค. 64 พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย ในงานวันครบรอบ 98 ปี กองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมในพิธี
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพล ในเรื่องสวัสดิการที่พัก โดยจะต้องมีความเรียบร้อย และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐาน ตอบสนองต่อความมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพล ในทุกระดับอย่างแท้จริง คณะทำงานจัดประกวดบ้านพักและอาคารที่พักกองเรือยุทธการ จึงได้จัดโครงการจัดประกวดบ้านพัก โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทบ้านพักข้าราชการชั้นสัญญาบัตร โซน C ประเภทบ้านพักข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร โซน A,B,D และประเภทอาคารพักรวม (นถ.,ถ.,แฟลตประทวน,ร้านค้า) รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลอาคารที่พักอาศัยของกำลังพล เพื่อสนองตอบนโยบายเสริมสร้างคุณค่าของกำลังพล ของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ โดยพิจารณาคุณงามความดี และให้รางวัล เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น ในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความตั้งใจความร่วมมือร่วมใจกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการฯ