การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

Release Date : 28-01-2022 15:36:44

     - ข้อ O1 :  โครงสร้างหน่วยงาน

     - ข้อ O2 :  ข้อมูลผู้บริหาร

     - ข้อ O3 :  อำนาจหน้าที่

     - ข้อ O4 :  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     - ข้อ O5 :  ข้อมูลการติดต่อ (ในหน้าเว็บ กองเรือยุทธการ ส่วนล่างสุด)

     - ข้อ O6 :  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     - ข้อ O7 :  ข่าวประชาสัมพันธ์

     - ข้อ O8 :  Q&A

     - ข้อ O9 :  Social Network

     - ข้อ O13 :  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     - ข้อ O17 :  E-Service

     - ข้อ O22 :  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     - ข้อ O23 :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการหาพัสดุรายเดือน

     - ข้อ O32 :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     - ข้อ O33 :  เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     - ข้อ O33 :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร