อบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ เพื่อมาดูแลสุขภาพคนในชุมชนกองเรือยุทธการ ตามโครงการ Good home and Good health

Release Date : 10-06-2022 12:30:00
อบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ เพื่อมาดูแลสุขภาพคนในชุมชนกองเรือยุทธการ ตามโครงการ Good home and Good health

ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT) ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาล ด้านการทำงานกับชุมชน ตามเขตพื้นที่เป้าหมายชุมชนกองเรือยุทธการ ในการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม ซึ่งร่วมมือกับกองเรือยุทธการตามโครงการ Good home and Good health เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ การสร้างระบบอาสาสมัครชุมชน ให้เป็นผู้ประสานงาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ เครือข่ายชุมชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในพื้นที่กองเรือยุทธการอย่างบูรณาการและยั่งยืน
โดยในการอบรม อาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT) จะได้รับความรู้และเข้าใจในด้านการดูและสุขภาพเบื้องต้น เพื่อไปดูและให้การแนะนำคนในชุมชน โดยแบ่งเป็น ๖ ฐานการเรียนรู้ คือ
ฐานที่ ๑ การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
ฐานที่ ๒ โรคเรื้อรัง
ฐานที่ ๓ โรคทั่วไปที่พบบ่อย
ฐานที่ ๔ การประเมิณภาวะผู้สูงอายุ
ฐานที่ ๕ การล้างมือ
ฐานที่ ๖ โรคในภาวะฉุกเฉิน
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรในการเป็นอาสาสมัครข้าราชการกองเรือยุทธการ (VT-GHH) เป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถให้คำแนะนำและประสานงานกับเครือข่ายทางการแพทย์ให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนกองเรือยุทธการได้