เพราะลูกหลานคือกำลังใจในการทำงานของพ่อแม่ เราจึงต้องใส่ใจ ดูแลเป็นอย่างดี Good home and good health

Release Date : 16-06-2022 20:26:02
เพราะลูกหลานคือกำลังใจในการทำงานของพ่อแม่ เราจึงต้องใส่ใจ ดูแลเป็นอย่างดี  Good home and good health

 
     วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗ (กองเรือยุทธการ) เพื่อดูความพร้อมและปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน จากที่โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งหลังจากปิดไปในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด -19 และได้มอบชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งกระติกน้ำลดโลกร้อน ให้กับครูและเด็กๆในโรงเรียนไว้ใช้งาน โดยมีนางศิริวรรณ จันทร์เต็ม ครูใหญ่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ 
      สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗ (กองเรือยุทธการ) เปิดให้บริการเพื่อ ช่วยเหลือกำลังพล ในการดูแลเด็กปฐมวัยในขณที่พ่อแม่ไปทำงานนอกบ้าน ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยจะรับเด็กตั้งแต่อายุ ๒ - ๔ ขวบ ให้บริการในด้านการเลี้ยงดู และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กได้มีการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ที่เหมาะสม มีการเฝ้าระวัง ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ทุกด้านของเด็ก รวมถึงสุขภาพอนามัย และการรับวัคซีนป้องกันโรค 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เพราะลูกหลานคือกำลังใจในการทำงานของพ่อแม่ เราจึงต้องใส่ใจ ดูแลเป็นอย่างดี  Good home and good health
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง