ร.ล.ตากสินจัดการบรรยายความรู้และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

Release Date : 24-06-2022 17:00:00
ร.ล.ตากสินจัดการบรรยายความรู้และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ร.ล.ตากสินจัดการบรรยายความรู้และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ สมอง ให้แก่กำลังพลประจำเรือ จากคณะวิทยากรรับเชิญโดย น.ท.วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และ น.ท.หญิง สมปรารถนา คำผ่องศรี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ จาก ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตามโครงการที่ทางเรือได้ริเริ่มจัดทำขึ้น ซึ่งได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินพบว่ามีกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องการติดตาม ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทั้งในด้าน ความรู้เบื้องต้นของโรคที่มีความเสี่ยงฯ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกำลังพล ร.ล.ตากสิน จึงจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายความรู้และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ สมอง ขึ้น ก็เพื่อที่จะเป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง และด้วยทางเรือได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ ที่นอกเหนือจากการให้คำแนะนำและติดตามสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ต่อกำลังพลประจำเรืออีกด้วย