ผบ.กร. และ รอง เสธ.กร. ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

Release Date : 30-06-2022 16:00:00
ผบ.กร. และ รอง เสธ.กร. ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.) เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองเรือยุทธการ
วันที่ 30 มิ.ย.65 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองเรือยุทธการ โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.กร. และ พล.ร.ต.ยุทธนา รักนาค รอง เสธ.กร. พร้อมด้วยคณะทำงานเศรษฐกิจพอเพียงกองเรือยุทธการร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร.ได้คัดเลือกผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ กร. เป็นผู้แทน ทร. ในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 จำนวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย
- ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หมู่บ้านชุมชน กร.
- ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ได้แก่ พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ วัฒนวิจิตร์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กร. และ รอง เสธ.กร. ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง