กองกำลังพล

Release Date : 06-10-2020 17:00:22
กองกำลังพล

 

นาวาเอก เหรียญชัย  พ่วงเชย

ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ปรเมศวร์  ไศลบาท

รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองกำลังพล มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ และกำกับการเกี่ยวกับการกำลังพล การฝึกและศึกษา ดำเนินการในเรื่องการสวัสดิการ และการบำรุงขวัญ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ และการปกครองรวมทั้งการดำเนินการในด้านกรรมวิธีข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ในกองบัญชาการและหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ

  • แผนกแผน มีหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับกำลังพล พิจารณาการจัดทำอัตรากำลังพล การกำหนดคุณวุฒิ ระเบียบ ข้อบังคับ การสวัสดิการ และการบำรุงขวัญ
  • แผนกจัดกำลำลัง มีหน้าที่พิจารณาวางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายการบรรจุ การผลัดเปลี่ยนทดแทน การปกครอง และบำเหน็จความชอบ
  • แผนกฝึกและศึกษา มีหน้าที่พิจารณาวางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษา ตลอดจนพิจารณาในเรื่องตำรา และเครื่องช่วยการศึกษา
  • แผนกบัญชีพล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ การปลด การย้าย การเลื่อนและลดตำแหน่ง การบำเหน็จความชอบของนายทหารประทวน พลทหาร และคนงาน การย้ายประเภทนายทหารประทวนนอกประจำการ ตลอดจนการจัดทำบัญชีพล สถิติ ทะเบียน การขอเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์