กองส่งกำลังบำรุง

Release Date : 06-10-2020 16:54:41
กองส่งกำลังบำรุง

นาวาเอก จรูญ  เอี่ยมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ชชนน  อิทธิภูรินท์

รองผู้อำนวยการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองส่งกำลังบำรุง เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ และกำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังการลำเลียง การงบประมาณ และการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับการสถิติ และการแพทย์โดยมี ผอ.กบ.กร. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนบังคับบัญชา และแผนก ๔ แผนก คือ แผนกแผน  แผนกส่งกำลัง  แผนกลำเลียงและบริการ  แผนกสถิติ

  • ส่วนบังคับบัญชา มี ผอ.,รอง ผอ.,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,นายทหารฝ่ายการแพทย์และประจำกองมีหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ กบ.กร. กำกับดูแล ควบคุมและประสานการปฏิบัติของแผนกต่างๆ ปกครองข้าราชการ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย ดำเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสาร งานธุรการของกอง รวบรวมแก้ไขหลักปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำหรับนายทหารฝ่ายการแพทย์ มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการในเรื่องการรักษาพยาบาล การส่งกลับ กาสุขาภิบาล และการอนามัย ตลอดจนการส่งกำลังสายแพทย์
  • แผนกแผน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ และประสานงานเกี่ยวกับ การส่งกำลัง การลำเลียงการก่อสร้างที่จอดเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมี หน.แผน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบและประจำแผนกเป็นผู้ช่วยงานที่สำคัญที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การจัดทำผนวกส่งกำลังบำรุง ประกอบแผนยุทธการ และการคิดค่าใช้จ่ายในการฝึก เป็นต้น
  • แผนกส่งกำลัง  มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การสะสม การแจกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งพัสดุช่างและพัสดุทั่วไป การบิน ตลอดจนดำเนินการในเรื่องเสบียงอาหาร โดยมี หน.แผนก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และประจำแผนกเป็น ผู้ช่วย งานสำคัญที่ดำเนินการเช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและยุทโธปกรณ์ โดยใช้งบประมาณที่ กร.ถือ งป. และ นขต.กร.ดำเนินการเองได้
  • แผนกลำเลียงและบริการ  มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการ ลำเลียง พิจารณาการใช้ยานพาหนะทางบกและเรือใช้สอย เรื่องเกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการทั้งปวง โดยมี หน.แผนก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และประจำแผนกเป็นผู้ช่วย งานสำคัญที่ดำเนินการเช่น ควบคุมการใช้ยานพาหนะ การลำเลียงขนส่งของ กร. การจัดคนเข้าพักอาศัยในบ้านพักของ กร. และการพิจารณาปรับปรุง และดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้างของ กร.
  • แผนกสถิติ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในด้านการส่งกำลังบำรุงทั้งปวง วิจัยวิเคราะห์และจัดทำสถิติต่างๆ พัฒนาระบบการเก็บ การรวบรวมและการรายงานข้อมูล โดยมี หน.แผนก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และประจำแผนกเป็นผู้ช่วย