กองแผนการช่าง

Release Date : 06-10-2020 16:52:07
กองแผนการช่าง

นาวาเอก เกรียงไกร  เพชรประไพ

ผู้อำนวยการกองแผนการช่าง กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ภควัต  แดงเรือง

รองผู้อำนวยการกองแผนการช่าง กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองแผนการช่าง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ การระวังรักษา การซ่อมบำรุงการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงตัวเรือ กลจักร การไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าอาวุธและสรรพาวุธ เครื่องบิน การช่างโยธา รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขคู่มือ คำแนะนำ ระเบียบปฏิบัติ มาตรการในการแก้ไข การชำรุดสูญหายการรักษาองค์วัตถุให้คงทนถาวร ตลอดจนการตรวจสภาพและรวบรวมสถิติ จากรายงานที่เกี่ยวกับการช่างทั้งปวง   

  • แผนกตัวเรือและกลจักร มีหน้าที่พิจารณา วางแผน อำนวยการ และกำกับการเกี่ยวกับการ  ตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หาสาเหตุ การชำรุด ตลอดจนเสนอแนะข้อมูล ที่ควรปรับปรุงแก้ไข จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงคู่มือ คำแนะนำและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • แผนกเครื่องบิน มีหน้าที่พิจารณา วางแผน อำนวยการ และกำกับการเกี่ยวกับการตรวจสภาพเครื่องบิน  อุปกรณ์เครื่องบิน รวบรวมสถิติการใช้ พิจารณามาตรฐานและอัตราอุปกรณ์ รวมทั้งพัสดุช่าง  ที่ใช้ในเครื่องบิน วิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุด ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ควรปรับปรุงแก้ไข จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง คู่มือ คำแนะนำ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าที่พิจารณา วางแผน อำนวยการ และกำกับการ เกี่ยวกับการตรวจสภาพการใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์สาเหตุการชำรุด ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ควรปรับปรุง แก้ไข จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง คู่มือ คำแนะนำ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • แผนกสรรพาวุธ  มีหน้าที่พิจารณา วางแผน อำนวยการ และกำกับการ เกี่ยวกับการตรวจสรรพาวุธ และไฟฟ้าอาวุธของเรือ และเครื่องบิน ตามห้วงระยะเวลา วิเคราะห์หาสาเหตุการชำรุด ตลอดจนเสนอแนะข้อมูลที่ควรปรับปรุงแก้ไข จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง คู่มือ คำแนะนำ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง