กองกิจการพลเรือน

Release Date : 06-10-2020 16:53:35
กองกิจการพลเรือน

นาวาเอก สรายุทธ  เชื้อจาด

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก เรวัตร  อ่อนละออ

รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

          กองกิจการพลเรือน มีหน้าที่ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือน ทั้ง ๘ สาขา ได้แก่ การกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชน การเมืองในหน่วยทหาร การเผยแพร่วิทยาการกิจการพลเรือน การพัฒนาประเทศตามโครงการพระราชดำริ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

  • แผนกกิจการพลเรือน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านกิจการพลเรือน วิเคราะห์และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ การให้การสนับสนุนงานตามที่ภาครัฐและภาคเอกชนร้องขอ การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ การพัฒนาประเทศตามนโยบายของกองทัพเรือ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและงานตามโครงการพระราชดำริ
  • แผนกแผน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการด้านกิจการพลเรือน การควบคุมภายใน แผนการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งฝึกหรือซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ        
  • แผนกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา งานมวลชน การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรม