กองข่าว

Release Date : 06-10-2020 16:56:21
กองข่าว

นาวาเอก ก้องหล้า  ตุ้มภู่

ผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ฤทัย  ใสสุก

รองผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

          กองข่าว มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องการข่าว และการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกิจการแผนที่ทหารที่เกี่ยวข้อง

  • แผนกข่าว  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการละดำเนินการในเรื่องการข่าวกรองทางเรือ รวมทั้งการรับรองบุคคล เรือรบ และเครื่องบินต่างชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แผนกปฏิบัติการข่าว มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการละดำเนินการในเรื่องการปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ปฏิบัติการ
  • แผนกรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการละดำเนินการในเรื่องการักษาความปลอดภัยและการต่อต้านการข่าวกรอง รวมทั้งการพิจารณากำหนดความต้องการ และควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหารที่เกี่ยวข้อง