กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์

Release Date : 06-10-2020 16:50:50
กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์

นาวาเอก สุวิทย์  พูลศิลป์

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ตฤณ  ทวีพรสุข

รองผู้อำนวยการกองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

         กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ คู่มือทางเทคนิค ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน การวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจ ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

  • แผนกแผน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการและกำกับการเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ คู่มือทางเทคนิคและระบบการซ่อมบำรุงตามแผน เสนอแนะการปรับปรุงอัตราพัสดุและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  • แผนกตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์และชิ้นส่วนซ่อม คู่มือทางเทคนิคและระบบการซ่อมบำรุงตามแผน
  • แผนกวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่รวบรวมรายงานการตรวจ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการรวบรวมสถิติข้อมูลและเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบการซ่อมบำรุงตามแผน