กองพระธรรมนูญ

Release Date : 06-10-2020 16:49:28
กองพระธรรมนูญ

นาวาเอก ธนพร  มั่นวิมล

หัวหน้ากองพระธรรมนูญ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

 

          กองพระธรรมนูญ มีหน้าที่ สืบสวนและสอบสวนคดี เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ตรวจและร่างสัญญาต่าง ๆ

  • ด้านสืบสวนและสอบสวน มีหน้าที่ สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาและคดีแพ่ง ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการเสนอความเห็นในทางคดี , ร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในคดีที่ทหารเป็นผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย
  •  ด้านกฎหมาย มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้บังคับบัญชา,ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ แก่นายทหารพระธรรมนูญ ของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ , พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมายทางวินัย และเรื่องราวร้องทุกข์ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • ด้านระเบียบข้อบังคับ มีหน้าที่ พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางราชการ
  • ด้านสัญญา มีหน้าที่ ร่างและตรวจสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย และสัญญาอื่น ๆ ,การแก้ไขต่ออายุสัญญา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา