กองโครงการและงบประมาณ

Release Date : 06-10-2020 16:57:41
กองโครงการและงบประมาณ

นาวาเอก พิษณุ  สุขยอด

หัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาโท สมพล  ยิ่งนอก

รองหัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

 

          กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องแผนโครงการและงบประมาณ

  • แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในแผนงานและโครงการ
  • แผนกงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องงบประมาณ