กองโครงการและงบประมาณ

Release Date : 15-10-2020 19:15:53
กองโครงการและงบประมาณ

นาวาเอก สันติ  เชาว์นาวิน

หัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

นาวาโท ธีรพงษ์  ศรีสวัสดิ์

รองหัวหน้ากองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

 

          กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องแผนโครงการและงบประมาณ

  • แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในแผนงานและโครงการ
  • แผนกงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในเรื่องงบประมาณ